Algemene voorwaarden

Van Honden Training Centrum Hellendoorn, gevestigd te Hellendoorn en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73493325.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze cursussen en diensten.

Artikel 1: Definities

 1. Honden Training Centrum: bovengenoemde onderneming die aan een groep personen of individueel cursussen, workshops en privétrainingen aanbiedt.
 2. Instructeurs: L. Tijhof, gevestigd te Nijverdal, gediplomeerd instructeur Treibball, Agility, Flyball en Hoopers. I. Joseph, gevestigd te Hellendoorn, gediplomeerd Kynologisch Instructeur.
 3. Gedragstherapeut: I. Joseph, gevestigd te Hellendoorn, aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren.
 4. Cursist: hondeneigenaar die het Honden Training Centrum inschakelt betreffende opvoeding en/of training van zijn of haar hond.
 5. Cliënt: hondeneigenaar die de gedragstherapeut inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn of haar dier.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij het Honden Training Centrum zich verbindt met de wederpartij tot het verschaffen van de aangeboden cursussen, consulten of workshop.
 7. Opdracht: een overeenkomst van opdracht waarbij de gedragstherapeut met de cliënt afspreekt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen voor de hond(en) van de cliënt.
 8. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht of overeenkomst in de vorm van één of meer cursussen, consulten of workshops.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en/of overeenkomsten die de cursist aangaat met Honden Training Centrum Hellendoorn.
 2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
 3. Na aanmelding is de cursist of cliënt verplicht het volledig verschuldigde bedrag per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
 4. De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging van de betreffende cursus. De puppysocialisatiecursus bestaat uit 9 opeenvolgende lessen van één les per week en een theorieles. De Hooper-, Treibball- en Flyballcursus kunnen in blokken van 1, 5 of 10 lessen worden afgenomen.
 5. De cliënt ontvang na aanmelding een bevestiging van de gemaakte afspraak voor het consult en/of privétraining.

Artikel 3: In aanmerking komen voor een training, cursus en/of workshop

 1. De instructeurs van Honden Training Centrum Hellendoorn bepalen wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus en/of workshop.
 2. Indien een cursist jonger is dan 18 jaar behoud Honden Training Centrum Hellendoorn het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor de desbetreffende cursus.
 3. Indien een cursist jonger is dan 18 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door een ouder of voogd.
 4. Honden Training Centrum Hellendoorn bepaalt of een hond wel of niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid en/of veiligheid van de andere deelnemers.
 5. Cursisten dienen voor hun hond alleen gebruikt te maken van halsbanden met en gesp- of kliksluiting. In overleg met de cursusleiding mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits diervriendelijk, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden en stroombanden zijn niet toegestaan. Flexilijnen zijn tijdens de cursussen ook niet toegestaan.
 6. De hond en cursist komen in aanmerking voor de cursus en/of workshop wanneer de hond volgens het reguliere vaccinatieschema is geënt. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het paspoort van de hond.
 7. Bezoekers zijn welkom op de door de instructeurs aangewezen plek.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst/opdracht

 1. De instructeurs staan in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de overeenkomst uit te voeren.
 2. De gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 3. De cursist/cliënt dient, voor zover mogelijk, de aanwijzingen van de instructeurs en/of gedragstherapeut op te volgen.
 4. Die cursist/cliënt dient voorafgaand aan de training, cursus of workshop de instructeur en/of gedragstherapeut te informeren als er sprake is van (een vermoeden van) een (besmettelijke) ziekte van het dier. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht. De instructeur en/of gedragstherapeut beoordeelt of de hond deel mag nemen aan de training, cursus of workshop.

Artikel 5: Cursus, training en workshop

 1. Puppysocialisatiecursus: cursist komt in aanmerking wanneer de hond waarmee deel wordt genomen de minimale leeftijd heeft van 7 weken. De cursus bestaat uit 10 lessen waarvan één theorieles.
 2. (Privé)training: cursist komt in aanmerking voor (privé)training wanneer de hond waarmee deel wordt genomen de minimale leeftijd heeft van 7 weken.
 3. De cursus Hoopers, Treibball en Flyball bestaan uit 1, 5 of 10 lessen.
 4. Hoopers: cursist komt in aanmerking wanneer de hond waarmee deel wordt genomen de minimale leeftijd heeft van 8 weken.
 5. Treibball: de cursist komt in aanmerking wanneer de hond waarmee deel wordt genomen de minimale leeftijd heeft van 9 maanden.
 6. Flyball: de cursist komt in aanmerking wanneer de hond waarmee deel wordt genomen de minimale leeftijd heeft van 1 jaar. Vanwege de intensiteit van de sport duren de Flyball-lessen een half uur.

Artikel 6: Annulering

 1. Honden Training Centrum Hellendoorn bepaalt of er lessen afgelast zullen werken (i.v.m. weersomstandigheden of bijzondere situaties). Lessen die door Honden Training Centrum Hellendoorn zijn afgelast worden automatisch verschoven.
 2. De cursist dient minimaal 24 uur voor de les of privétraining aan te geven wanneer hij/zij niet bij de les aanwezig kan zijn (m.u.v. ziekte).
 3. Afmelden kan mondeling of schriftelijk (e-mail of WhatsApp).
 4. De door de cursist afgelaste lessen komen te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen in goed overleg. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 5. Indien privétraining minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd door de cliënt wordt 50% van kosten van de privétraining in rekening gebracht.

Artikel 7: Verlening en beëindiging

 1. Verlenging van de overeenkomst/opdracht is mogelijk door het maken van een mondelinge of schriftelijke afspraak.
 2. De overeenkomst/opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst/opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
  1. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
  1. De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.
  1. De wederpartij handelt in strijd het met recht.

Artikel 8: Vergoedingen

 1. In de overeenkomst stellen de instructeur en/of gedragstherapeut de vergoeding vast. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.
 2. In de overeenkomst stellen de instructeur en/of gedragstherapeut vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding dient te worden voldaan.
 3. Indien de cursist/cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Honden Training Centrum Hellendoorn is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 2. Honden Training Centrum Hellendoorn is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van deelname aan een cursus, training of workshop.
 3. Deelname aan een cursus, training of workshop gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist/cliënt. De cursist/cliënt blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).
 4. Materialen van Honden Training Centrum Hellendoorn mogen alleen worden gebruikt op instructie van de instructeur en/of gedragstherapeut.
 5. Cursisten/cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook gelden voor zijn/haar hond(en).
 6. Honden Training Centrum Hellendoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist/cliënt gewenste resultaten.
 7. De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie.

Artikel 10: Copyright

 1. Alle door Honden Training Centrum Hellendoorn verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11: Slotbepaling

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk as buitengerechtelijk, die Honden Training Centrum Hellendoorn dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden?

Stel ze gerust bij uw instructeur en/of gedragstherapeut.